Smanjiti broj povreda u šumi i poljoprivredi

“Rije? je o inovativnom projektu i mislim da je ovo jedan od prvih iz ove oblasti koji se realizuje na sjeveru Crne Gore. Svjesni smo da ?esto dolazi do povreda, posebno u šumi, ali i u poljoprivredi, a jedan broj takvih doga?aja bude sa smrtnim epilogom. Zato želimo da ovim  projektom, a u saradnji sa državnim institucijama, uti?emo na smanjenje broj povreda u poljoprivredi i šumarstvu, a samim tim i na smanjenje broja smrtnih slu?ajeva”, kazao je Željko ?uki?. Kako je saopštio na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u hotelu “Franca”, projekat ?e trajati sedam mjeseci, a kroz istraživanje, medijsku kampanju i set drugih aktivnosti, pokuša?e da ukažu gra?anima na neophodnost i važnost zaštite na radu. “Narednih 30 dana ?emo na teritoriji opština Bijelo Polje, Berane i Mojkovac, vršiti istraživanje i to kroz direktnu komunikaciju sa poljoprivrednim proizvo?a?ima i gra?anima koji se bave šumarstvom, kako bi od njih dobili informacije o povredama koje su njih zadesile, ali i kako bi saznali koji su to razlozi zbog kojih naj?eš?e dolazi do povreda. Planiramo i da angažujemo eksperta koji ?e nam pomo?i da izradimo publikaciju, koju ?emo predtsaviti javnosti, a pokrenu?emo i medijsku kampanju, kako bi informisali širu javnost o zna?aju mjera zaštite na radu u poljoprivredi i šumarstvu”, pojasnio je ?uki?.

On je napomenuo da je ovaj projekat dobra uvertira za  ve?e, me?unarodne projkete, zahvaljuju?i kojima bi mogla da se obezbijede sredstva za kupovinu odre?ene opreme za poljoprivrednike i šumare.