Đukić: Bez jake privrede nema jakog sjevera

Poslovni ambijent u sjevernom regionu sve nepovoljniji

Ekonomska situacija na lokalnom nivou prili?no se komplikuje, sve je manje novih preduze?a, a ona koja i dalje posluju u Bijelom Poljuu susre?u sa sa mnogim izazovima. U odnosu na ovaj problem, Željko ?uki?, jedan od aktivnijih kada je u pitanju djelovanje NVO, isti?e da njegova organizacija ?esto ukazuje na probleme u privredi. On kaže da je prethodnih mjeseci intenzivno razgovarao sa privrednicima, od po?etnika u biznisu, odnosno mladih, do vlasnika uspješnih preduze?a iz Bijelog Polja, Berana, Rožaja, Bara, Tivta, Kolašina i Podgorice.

– Privreda kroz poreze i druge dažbine finansira državu i lokalnu samoupravu, ali te dvije instance vlasti nemaju razumijevanja za privrednike, njihove poteško?e i probleme u poslovanju. Lokalne i državne vlasti uvijek pronalaze na?ine kako da dodatno opterete privredu i da od privrednika uzimaju još da bi finansirali plate glomazne administracije, koja nije dovoljno brza i efikasna da odgovori na zahtjeve privrede – kazao je ?uki?.

Dodaje da inspekcijski organi ?esto na?u najmanju sitnicu da bi kaznili privrednika, kako bi kroz naplatu velikih kazni punili budžet.

– Postoje ozbiljni problemi sa tržištem rada, nedovoljan broj radnika i nedogovaraju?a radna snaga na svim nivoima, po?ev od jednostavnih poslova, pa do srednjeg i visokog menadžmenta. Tako?e, pojavio se i novi fenomen – nedovoljna zainteresovanost i nedostatak fokusa zaposlenih tokom obavljanja radnih zadataka, bez obzira na visinu plate. Sveukupan ambijent za poslovanje na sjeveru Crne Gore postaje veoma nepovoljan, bez obzira na djelatnost – isti?e ?uki?.

On je ocijenio da sektor poljoprivrede grca u problemima koji se ne rješavaju ve? decenijama.

– Sve je manje poljoprivrednika koji su motivisani da rade i žive na selu, prije svega zbog katastrofalne infrastrukture, niskih otkupnih cijena i otkupa koji nije na realnom nivou. Bez jake privrede ne možemo imati jaku državu, pa ni jak sjever – zaklju?io je ?uki?.