Panel – EU ACT

Danas govorimo o tome šta se može o?ekivati ulaskom EU, a sa ciljem je da ?ujemo šta o ovoj temi misle prisutni, a da naša izlaganja budu uvertira u te debate. Današnji datum je odabran za oraganizaciju ovog doga?aja, jer se ove godine realizuje kampanja mjesec EU, a tu kampanju sprovodi Kancelarija Galavnog pregovara?a i Delegacija EU i mi smo pokušali da se uklopimo u tu ideju i da oraganizijemo i mi jedan doga?aj koji se ti?e EU, kazao je ?uki?.

On je poseban akcenat stavio poljoprivrednike, mala i srednja preduze?a, ali i mlade ljude.

“Evropska unija ima objedinjenu Strategiju razvoja poljoprivrede, koja je usaglašena još 2008. godine, a koja se u velikom dijelu odnosi i na našu državu, tako da mislim da ?e ulaskom naše zemlje u EU najve?e benefite imati upravo poljoprivrednici. Kada postanemo ?lanica EU, poljoprivrednici ?e u saradnji sa državom regulisati otkupne cijene, koje ne?e mo?i da variraju i koje ?e važiti za sve, a na taj  na?in ?e se zaštiti poljoprivrednik”, rekao je ?uki?.

?uki? je poru?io  da su mladi budu?nost EU.

“To je ono što je prepoznala i naša država, što dokazuje i težnja da se usaglasi legislativa za mlade sa onom koja se sprovodi u evropskim zemljama. EU ?e biti otvorena za mlade koji žele da studiraju, da rade, jer ?e im ponuditi sjajne programe za  obrazovanje, usavršavanje i zapošljavanje”, podvukao je ?uki?.