Zaštita “Žive” prekogranične infrastrukutre

Projekat ,,Poralist“ koji u okviru prekograni?ne saradnje Crne Gore i Srbije, realizuje bjelopoljska nevladina organizacija ,,Multimedijal Montenegro“, Regionalna razvojna agencija ,,Zlatibor“ i Institut za prou?avanje ljekovitog bilja “Dr Josif  Pan?i?”, ima za cilj o?uvanje ljekovitog bilja na teritoriji Bijelog Polja i Prijepolja.Gostuju?i danas u emisiji ,,Šta može Nvo“, Radija Bijelo Polje, predsjednik NVO ,,Multimedijal Montenegro“, Željko ?uki?, kazao je da ?e projektom unaprijediti stanje u oblasti o?uvanja životne sredine i ljekovitog bilja.

,,Jedan od ciljeva projekta jeste i identifikacija na kojim geografskim lokacijama postoje odre?ene biljke, u kojoj koli?ini, i na koji na?in se mogu iskoristiti. Istraživanje ?e vršiti Institut ,,Dr Josif Pan?i?“, i kroz ?etiri terenska obilaska bi?e sprovedene radionice za sve zainteresovane  gra?ane, gdje ?e ih upoznati o zna?aju biljaka, njihovoj upotrebi i korisnosti. Kroz projekat je odlu?eno da sa bjelopoljske strane bude ukl?ju?eno 40 gra?ana koji ?e imati priliku da potpuno besplatno pro?u kroz ta ?etiri modula, a nakon ?ega ?e dobiti i sertifikat“, naveo je ?uki?.

Kako navodi, istraživanja ljekovitog bilja vrši?e se na planini Bjelasici i Pešterskoj visoravni, dijelu koji geografski pripada opštini Bijelo Polje.

,,Ve? do kraja godine planiramo otvoriti planinu Bjelasicu kao jedan od potencijala naše Opštine, a ovo istraživanje ?e dopuniti našu turisti?ku ponudu na lokalitetu planine. U podnožju pešterske visoravni nalazi se  ?alovi?a kanjon, gdje ?emo imati otvorenu pe?inu krajem sljede?e godine. U saradnji sa institutom ,,Josif Pan?i?“ došli smo na ideju da to znanje koje oni posjeduju ostavimo i na lokalnom nivou“, isti?e ?uki?.

Najavio je da ?e kroz projekat ,,Poralist“ biti izra?ena web platforma.

,,Na toj platformi bi?e dostupne sve informacije koje budu sakupljene tokom realizacije projekta, i ova platforma je jedan od najve?ih benefita istog. Na njoj ?e biti dostupni svi geografski lokaliteti gdje se mogu nalaziti ljekovite biljke, u kojoj koli?ini, i lista svih njenih primjena. Do sada smo se uglavnom bavili pripremom, imali smo nekoliko internih sastanaka projektnih timova sa obje strane, kao i predstavnicima Lokalne samouprave i naša ideja je dobila zeleno svjetlo“, navodi on.

Podjse?a da u Bijelom Polju nema mnogo onih koji u dovoljnoj mjeri koriste sve ono što priroda pruža.

,,U Bijelom Polju imamo sugra?anku Ramizu Idrizovi? koja ljekovito bilje koristi u medicinske svrhe, koja je bila i gost na našoj konferenciji. Postoji i nekoliko sakuplja?a bilja koji ga suše kasnije i prodaju, i nekoliko porodica koje od ljekovitog bilja prave ?ajeve. U Prijepolju je situacija malo druga?ija, pored onih koji bilje koriste u medicinkse svrhe, sakupljaju i prave ?ajeve, ima i onih koji proizvode sapune, kozmeti?ke preparate kao i jastuke“, pojašnjava ?uki?.

Poziva zainteresovane gra?ane da se jave za u?eš?e na obukama, koje su besplatne.

,,Bi?e oprganizovane i studijske posjete Srbiji, tako da je obaveza zainteresovanih da imaju dobru volju kako bi prepoznali potencijale i prirodu na pravi na?in“, zaklju?uje ?uki?.