Evropa za sve

 

Svjedo?ili smo  smo da sam u predhodnom periodu radio na sprovi?enju  niza aktivnosti vezanih za EU integracije, smatram da je važno da I dalje radimo na ja?anju kapaciteta opštinskih i državnih službenika ali i nvo organizacija na sjeveru kako bi u narednom periodu osnaženi, razvojem kvalitetnih projekata povukli što više dostupnih sredstava iz EU fondova. Kroz projekat “evropa za sve” koji sam pokrenuo cilj je edukacija zainteresovanih strana za pripremu projektnih prijedloga za IPA i druge EU fondove   radi uspješnog obezbje?ivanja bespovratnih finansijskih sredstava iz EU fondova. Kroz projekat se organizuju trodnevne radionice za sve zainteresovane sa teritorije Opština Berane, Petnjica, Bijelo Polje, Mojkovac, Andrijevica, Rožaje, Gusinje, Plav, Žabljak, Šavnik i Plužine. Osim dobre ideje, potrebno je znanje kako napisati dobar projektni prijedlog, kako prona?i odgovaraju?e donatore i ubijediti ih da podrže baš njihove projekte.

Podsje?am da  u okviru finansijske perspektive 2014-2020,  Crna Gora u?estvuje u 9 prekograni?nih i transnacionalnih programa, ?etiri bilateralna programa (sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Srbijom),  dva trilateralna programa (Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Italija – Albanija – Crna Gora), tri transnacionalna programa (dunavskom, mediteranskom i jadransko-jonskom programu), u svim nabrojanim programima jedinice lokalne samouprave javna preduze?a i institucije, zajedno sa organizacijama civilnog društva imaju pravo u?eš?a. Ovim projektom se u sjevernom dijelu Crne Gore rješava jedan od osnovnih izazova u eu integracijama a to je otežan pristup potencijalnim  korisnicima EU fondova usljed nedovoljno razvijenih  kapaciteta za apliciranje i upravljanje projektima i programima EU.