Transparentnost rada je ključna za borbu protiv korupcije!

Drago mi je što sam imao priliku da u?estvujem u radu i govorim na konferenciji posve?enoj prevenciji korupcije na lokalnom nivou. Koristim priliku da vas pozovem da pogledate moje kratko izlaganje na ovu temu.

 

 

U nastavku pro?itajte poruke svih u?esnika:

Uspješna borba protiv korupcije podrazumijeva kontinuirano djelovanje i sinhronizovane aktivnosti više subjekata i zajednice u cjelini. Opštine su prepoznate kao veoma važni akteri u procesu implementacije aktivnosti u borbi protiv korupcije koje su utvr?ene nacionalnom Strategijom za borbu protiv korupcije, istakao je predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolovi?, otvaraju?i konferenciju ,,Prevencija korupcije na lokalnom nivou“, a povodom 9. decembra Me?unarodnog dana borbe protiv korupcije.

-Opština Bijelo Polje je još od 2008. godine prepoznala zna?aj donošenja lokalnog dokumenta koji je usmjeren na borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, što je u potpunosti pratilo mjere i aktivnosti utvr?ene nacionalnom Strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za sprovodjenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010-2012. godina. U periodu od 2009. godine do danas, usvojili smo tri lokalna plana akcije za borbu protiv korupcije. Naša Opština transparentno i na jasno definisan na?in obavlja djelatnost iz svoje nadležnosti.

Predsjednik je podsjetio da je Bijelo Polje jedna je od sedam opština u Crnoj Gori koja ima usvojen Akcioni plan za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi za period 2017-2018. godina, koji ima jasno definisane strateške ciljeve.

– Izuzetno važnu ulogu i odgovornost u ostvarivanju postavljenih ciljeva na nivou lokalne zajednice imaju nosioci odgovornih funkcija, starješine opštinskih organa i javnih službi. Sa zadovoljstvom isti?em da je, kroz realizaciju mjera-aktivnosti predvi?enih lokalnim planovima, pove?an stepen odgovornosti i profesionalizma rada lokalne uprave i poboljšana je transparentnost u procesu planiranja, donošenja akata i njihovom sprovo?enju uz poštovanje principa participativnosti, zaklju?io je Smolovi?.

Predstavnik Ministarstva javne uprave Senad Crnovršanin kaže da je Vlada Crne Gore definisala borbu protiv korupcije kao javni, onosno opšti interes.

-Donošenjem niza zakona i strategija obaveza organa kako na državnom tako i na lokalnom nivou je da osigura ostvarivanje ovog interesa. Koriste?i sve raspoložive kapacitete da adekvatno odgovri na ove izazove Vlada Crne Gore donijela je oprativni dokument za sprje?avanje korupcije u oblastima od posebnog rizika kao i aneks Akcionog plana za poglavlje 23 pravosu?e i temljna prava kojima izme?u sedam oblasti posebno rizi?nih za nastanak korupcije obuhvata i oblast lokalne samouprave, objašnjava Crnovršanin.

Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadži?, rekao je da su transpartnost rada organa lokalne uprave i javnih službi i uklju?ivanje gra?ana u proces odlu?ivanja u lokalnoj zajednici klju?ni  preduslovi za stvaranje pozitivne atmosfere i izagradnju povjerenja gra?ana u rad organa i službi i pouzdana brana od pojave korupcije i koruptivnog ponašanja u društvu.

-Crna Gora je ustanovila dobar zakonodavni okvir u dijelu transparentnosti organa i javnih službi. Uspostavljen je dobar normativni okvir za u?eš?e gra?ana, predstavnika nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih grupa kroz pet modela akata kojima se ure?uje ova oblast koji je pripremila zajednica opština u saradnji sa NVO sektorom i uz podršku OEBS-a kao pomo? opštinama da pripreme i donesu svoje akte. Sve opštine su uglavnom donijele ove akte i sve opštine su uglavnom dobro razradile mehanizme kako gra?anin može da uti?e na odluke koje se donose na lokalnom nivou a važne su za njegov svakodnevni život i rad, naglasio je Bojadži?.

Predstavnik Centra bezbjednosti Bjelo Polje Milanko Cakovi? kazao je da Policija u kontinuitetu radi na borbi protiv korupcije i da su otvoren sistem i da se korupcija može prijaviti na više na?ina.

-Uprava policije je napravila posebno upustvo za prijavu krivi?nih djela sa koruptivnim elementima gdje se štiti identitet lica koja bi prijavila korupciju, naglasio je Cakovi?.

Moderatori konferencije su bili Almer Meki?, predsjednik NVO Euromost i koordinator na projektu ,,Stop korupciji na lokalnom nivou“ i Sanela Bajrovi?, programski menadžer NVO Euromost i asistent na projektu ,, Stop korupciji na lokalnom nivou“.