Transparentnost rada je ključna za borbu protiv korupcije!

Drago mi je što sam imao priliku da učestvujem u radu i govorim na konferenciji posvećenoj prevenciji korupcije na lokalnom nivou. Koristim priliku da vas pozovem da pogledate moje kratko izlaganje na ovu temu.

 

 

U nastavku pročitajte poruke svih učesnika:

Uspješna borba protiv korupcije podrazumijeva kontinuirano djelovanje i sinhronizovane aktivnosti više subjekata i zajednice u cjelini. Opštine su prepoznate kao veoma važni akteri u procesu implementacije aktivnosti u borbi protiv korupcije koje su utvrđene nacionalnom Strategijom za borbu protiv korupcije, istakao je predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović, otvarajući konferenciju ,,Prevencija korupcije na lokalnom nivou“, a povodom 9. decembra Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

-Opština Bijelo Polje je još od 2008. godine prepoznala značaj donošenja lokalnog dokumenta koji je usmjeren na borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, što je u potpunosti pratilo mjere i aktivnosti utvrđene nacionalnom Strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za sprovodjenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010-2012. godina. U periodu od 2009. godine do danas, usvojili smo tri lokalna plana akcije za borbu protiv korupcije. Naša Opština transparentno i na jasno definisan način obavlja djelatnost iz svoje nadležnosti.

Predsjednik je podsjetio da je Bijelo Polje jedna je od sedam opština u Crnoj Gori koja ima usvojen Akcioni plan za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi za period 2017-2018. godina, koji ima jasno definisane strateške ciljeve.

– Izuzetno važnu ulogu i odgovornost u ostvarivanju postavljenih ciljeva na nivou lokalne zajednice imaju nosioci odgovornih funkcija, starješine opštinskih organa i javnih službi. Sa zadovoljstvom ističem da je, kroz realizaciju mjera-aktivnosti predviđenih lokalnim planovima, povećan stepen odgovornosti i profesionalizma rada lokalne uprave i poboljšana je transparentnost u procesu planiranja, donošenja akata i njihovom sprovođenju uz poštovanje principa participativnosti, zaključio je Smolović.

Predstavnik Ministarstva javne uprave Senad Crnovršanin kaže da je Vlada Crne Gore definisala borbu protiv korupcije kao javni, onosno opšti interes.

-Donošenjem niza zakona i strategija obaveza organa kako na državnom tako i na lokalnom nivou je da osigura ostvarivanje ovog interesa. Koristeći sve raspoložive kapacitete da adekvatno odgovri na ove izazove Vlada Crne Gore donijela je oprativni dokument za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika kao i aneks Akcionog plana za poglavlje 23 pravosuđe i temljna prava kojima između sedam oblasti posebno rizičnih za nastanak korupcije obuhvata i oblast lokalne samouprave, objašnjava Crnovršanin.

Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić, rekao je da su transpartnost rada organa lokalne uprave i javnih službi i uključivanje građana u proces odlučivanja u lokalnoj zajednici ključni  preduslovi za stvaranje pozitivne atmosfere i izagradnju povjerenja građana u rad organa i službi i pouzdana brana od pojave korupcije i koruptivnog ponašanja u društvu.

-Crna Gora je ustanovila dobar zakonodavni okvir u dijelu transparentnosti organa i javnih službi. Uspostavljen je dobar normativni okvir za učešće građana, predstavnika nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih grupa kroz pet modela akata kojima se uređuje ova oblast koji je pripremila zajednica opština u saradnji sa NVO sektorom i uz podršku OEBS-a kao pomoć opštinama da pripreme i donesu svoje akte. Sve opštine su uglavnom donijele ove akte i sve opštine su uglavnom dobro razradile mehanizme kako građanin može da utiče na odluke koje se donose na lokalnom nivou a važne su za njegov svakodnevni život i rad, naglasio je Bojadžić.

Predstavnik Centra bezbjednosti Bjelo Polje Milanko Caković kazao je da Policija u kontinuitetu radi na borbi protiv korupcije i da su otvoren sistem i da se korupcija može prijaviti na više načina.

-Uprava policije je napravila posebno upustvo za prijavu krivičnih djela sa koruptivnim elementima gdje se štiti identitet lica koja bi prijavila korupciju, naglasio je Caković.

Moderatori konferencije su bili Almer Mekić, predsjednik NVO Euromost i koordinator na projektu ,,Stop korupciji na lokalnom nivou“ i Sanela Bajrović, programski menadžer NVO Euromost i asistent na projektu ,, Stop korupciji na lokalnom nivou“.