Preporuke za sistematski i dugoročni razvoj malinarstva u Crnoj Gori

Nakon nedavnog protesta bijelopoljskih malinara prouzrokovanog zbog zastoja otkupa malina predsjednik NVO Multimedijal Montenegro Željko ?uki? je inicirao sastanak i pozvao sve relevantne aktere da se uklju?e kako bi iznašli rješenje za sve Crnogorske malinare.

Malinari koji su protestvovali ispred opštine i oni koji su besplatno podjelili preko 600 kg maline su junaci ?itave pri?e. Oni su pokazali svoje nezadovoljstvo, ukazali na problem i tako pomogli ne samo bijelopoljskim ve? svim malinarima sa teritorije Crne Gore. Naravno važnu ulogu je odigrao i novoizabrani predsjenik opštine Bijelo Polje Petar Smolovi? koji je ekspresnom reakciojm obezbjedio nastavak otkupa maline te je u roku od 24 sata cjelokupan problem riješen.
Sa naše ta?ke gledišta postavljamo sebi ali i drugima pitanje, kako je uopšte došlo do zastoja u otkupu malina i možemo li na nekoga pokazati prstom i na njega svaliti klrivicu? Mislim da ne, u ovom slu?aju nije odgovoran pojedinac ve? cjelokupan sistem. Sistem ponude i tražnje prije svega. Naša nvo u saradnji sa kolegom Dejanom Zejakom diplomiranim agro inženjerom je sa?inila set preporuka za sistematski i dugoro?ni razvoj malinarstva u Crnoj Gori. Ovaj set od 5 konkertnih prepruka predlaže slede?e:
 1. Izradu katasra proizvo?a?a maline u Crnoj Gori koja ?e stovriti realnu sliku o tome koliko zaista naša država  proizvodi maline godišnje. U prenesenom zna?enju koliko zapravo leži novca u  sektoru malinarstva.
  2.Sektorska analiza kapaciteta ponude i tražnje u kojoj dobijamo ta?ne podatke o tome koliko godišnje plasiramo svježe maline na našem tržištu, koliko se izvozi/uvozi, prera?uje, zaledi.
Nakon analize ove divije stavke i pore?enja dobijenih rezultata sa terena svi relevantni akteri ?e jasno mo?i da projektuju viškove ili manjke koji ?e biti u slede?oj godini te ?e na vrijeme mo?i da reaguju i eventualno sprije?e prestanak otkupa svježe/zale?ene maline i na taj na?in izbje?i situacije sli?ne ovima koje su se desile u Bijelom Polju.
Ostale 3 preporuke se odnose na unaprje?enje okvira u oblasti poizvodnje maline.
3. Brendiranje crnogorske maline je važna stavka koja ?e doprinjeti podizanju svijesti gra?ana o kvalitetu i geografskom  porjeklu maline. Na ovaj na?in crnorskoj malni dodajemo novu vrjednost na doma?em i stranom tržištu.
4. Modernizacija malinarstva u Crnoj Gori se odnosi na to da je skoro ve?ina zasada maline  sorta “Vilamet” koja je osjetljiva na bolesti korjena te je važno na daljoj edukaciji malinara i upotrebu novih sorti koje daju ve?i prinos i kvalitetniju malinu.
5. Formiranje nacionalnog savjeta za malinu. Srbija koja je lider u regionu kada je proizvodnja maline u pitanju je nedavno formirala sli?an savjet. To je krovno državno tijelo koje sa?injavaju svi relevantni akteri me?u kojima su i poljoprivrednici koji proizvode malinu.
Dakle ovaj princip strateškog planiranja i konstantnog analiti?kog rada državne i opštinsk administracije?e doprinjeti da malinarstvo Crnoj Gori dodatno unaprijedi ekonomski ambijent, unaprijedi poljoprivredu, uposli gra?ane a u krajnjem smanji i migracije. Ovakav pristup je pogodno primjeniti i u drugim oblastim a poljoprivredne proizvodnje.