U 2019 godini ostvarena saradnja sa 838 lica kroz 48 projektnih aktivnosti

Tokom 2019. kroz 48 aktivnosti koje sam inicirao i realizovao sa svojim saradnicima  uklju?ili smo 838 osoba  iz opština Bijelo Polje, Berane, Mojkovac,
Kolašin, Pljevlja, Petnjica, Plav, Gusinje i Rožaje.
Od tog broja, u aktivnosti su bila uklju?ena 134 državna službenika, 27 doma?ih i
stranih experata, 150 sugra?ana i mladih ljudi iz domena kulture i kreativnih industrija,
35 osoba iz NVO sektora, 250 poljoprivrednika i 225 mladih ljudi.
Od realizovanih aktivnosti devet se odnosi na EU integracije, 14 na oblast
poljoprivrede, po jedna na turizam i zaštitu životne sredine, sedam na kulturu i kreativne
industrije i 16 na projekte sa fokusom na mlade ljude.
Tokom godine na izmaku, sproveli su ?etiri volonterske akcije, izradili 52
multimedijalna sadržaja i tri web sajta, objavli tri publikacije, u?estvovali na više od 50
sastanaka, konferencija, treninga i okruglih stolova od zna?aja za lokalni, državni i
me?unarodni NVO sektor.
Tako?e, u?estvovao sam u radu pet savjeta i radnih grupa – tri lokalne i dvije državne,
dva puta sam koristio insitiut ‘slobodne stolice’ u bijelopoljskoj Skupštini, organizovano je 14
treninga i predavanja. Ostvarena je saradnja  sa 12 lokalnih, državnih i me?unarodnih institucija
i u saradnji sa njima realizovano je šest aktivnosti.
Osim toga, tokom 2019. ta  sprovedeno je pet kampanja a u štampanim i
elektronskim medijima je  objavljeno više od 200 ?lanaka, reportaža, priloga i intervjua.
Sve nabrojano je pokazatelj da mali tim  NVO na ?ijem sam ?elu ima potencijal i može u?initi velike
stvari za lokalnu zajednicu, sjeverni region i državu. Za 2020. godinu imam ozbiljne
planove i razra?enu strategiju djelovanja i uvjeren sam da možemo unaprijediti stanje u
Bijelom Polju, sjevernom regionu i državi, odgovoriti na izazove sa kojima se suo?avaju
gra?ani i institucije. Fokus daljeg djelovanja i dalje ?e biti na mladim ljudima, promociji i
održivom koriš?enju prirodnih resursa i EU integracijama. Pozivam vas da se uklju?ite
u naše projektne aktivnosti, jer smo uvijek otvoreni za konstruktivne predloge i
sugestije.