Institucije i građani se sjete novinara samo kada su im potrebni!

Institucije i gra?ani se sjete novinara samo kada su im potrebni. S obzirom da sam prvi profesionalni angažman imao u štampanom mediju u inostranstvu a poslije toga u Crnoj Gori radio i sara?ivao sa mnogim štampanim i elektronskim medijima nau?io sam da novinarski posao nije na pravi na?in cijenjen i prepoznat. Ve?ina gra?ana i institucija se sjeti novinara kada im je potrebna afirmativna ili na ne?iji ra?un kriti?ka pri?a, a rijetko ili možda nikada se neko od njih zapitao zapravo kako je novinarima, kako su zadovoljni platom, penzijom, uslovima za rad i zapravo koliki je pritisak na njih od strane raznih aktera posebno kada se obra?uju škatljive i zamjerljive teme. Gra?ani se sjete novinara kada im je potreban pritisak na institucije, kada nijesu ostvarili neko pravo koje im pripada ili ne pripada, tada obavezno ide izreka “sada ?u da vam zovem novinare” u ve?ini slu?ajeva to i urade pa putem medija vrše pritisak na institucije. Imali smo veliki broj primjera kada su novinari prepoznali neku temu, problem grupe ili pojedinaca i zahvaljuju?i njihovim pisanjima pomogli zajednici. Dakle zaklju?ak je da su novinari, ali oni pravi a ne prepisiva?i zapravo važan stub modernog crnogorskog društva i da ih je potrebno više uvažavati, cijeniti, a na medijskim ku?ama je da ulože napore kako bi im pove?ali plate i unaprijedili uslove za rad. Danas je novinar i fotograf i kamerman i urednik i montažer i voza?, novinari su i napolju, na kiši, na snijegu, na suncu, na planini, na selu, na putu, moramo ih razumjeti i olakšati im posao! #crnagora #23januar #dannovinara #mediafreedom #novinarstvo