Najava interesantne izložbe fotografija

„O?uvanje i vrednovanje Muslimanske I Bošnja?ke tradicije, obi?aja na seoskom podru?ju kroz objektiv Crnogorca Pravoslavca“ je projekat na kojem je ?uki? radio nešto duže od pola godine. U ?etvrtak 07. Novembra u Ku?i rista ratkovi?a sa po?etkom u 18h izložbom kruniše ovaj višemjese?ni terenski rad.

Predhodnih mjeseci sam obilazio okolna naselja i ruralna podru?ja opštine Bijelo Polje kako bi akvizirao tradiciju, obi?aje i kulturu našuh sugra?ana, Bošnjaka i Muslimana.

Na izložbi ?e biti predstavljeno 250 fotografija velikog formata a za potrebe promocije ovog projekta izra?ena je i publikacija koja ?e biti distribuirana narednih dana. Tako?e izra?en je i web sajt koji ?e biti aktivan nakon održavanja izložbe. Na ovaj na?in želim da dam doprinos promociji I  afirmiaciji Bijelog Polja kao grada multietni?nosti, multikulturalnosti, tolerancije i jednakih prava za sve.

Muslimanski i Bošnja?ki obi?aji i kultura su zna?ajno zastupljeni u Bijelom Polju gdje skoro polovina stanovništva pripada ovim manjinskim narodima. Navedeni obi?aji se prenose generacijski, “s koljena na koljeno”. Pod uticajem savremenog na?ina života i života u gradskim sredinama, naslije?eni obi?aji i tradicija polako is?ezavaju.
Kroz ovaj projekat želim da putem fotografije evociram i promovišem tradiciju i kulturu života muslimanskog i bošnja?kog naroda koji živi u ruralnim sredinama. Posebno je zna?ajno spomenuti da kompletan projekat sprovodi lice koje je Crnogorac pravoslavne vjeroispovjesti što ?e doprinjeti i promociji me?ukulturalne saradnje.
Putem terenskog rada, izvršio sam obilazak ruralnih podru?ja i u razgovoru sa mještanima, rukovodstvom mjesnih zajednica, identifikovap doma?instva u ruralnom podru?ju  koja i dalje baštine i njeguju stare muslimanske i bošnja?ke obi?aje u svom svakodnevnom životu. Tom prilikom sam izvršio fotografisanje doma?instava, obradio stare fotografije.
Nakon obilaska terena i fotografisanja, za potrebe projekta kreirana je i publikacija koja je odštampana u tiražu od 1500 primjeraka.  Kroz nju je sa?injena svojevrsna zbirka fotografija  koja je javnosti predstavljena i kroz izložbu u JU Ratkovi?eve ve?eri poezije, a putem medija i interneta, društvenih mreža dodatno promovisane sa ciljem da predstavim tradiciju, obi?aje i  kulturu mojih sugra?ana, Bošnjaka I Muslimana.
Uzimaju?i u obzir da sam porastao u Bijelom Polju u kome žive Mulsimani i Bošnjaci družim se, sara?ujem i prijatelj sam sa velikim brojem Muslimana i Bošnjaka. Moje prve komšije su pripadici islamske vjeroispovjesti. Kroz školu, fakultet i izlaske uvijek sam se družio sa Muslimanima i Bošnjacima, to meni nikada nije bilo upitno s obzirom da su me roditelji u?ili da ljude dijelim po osobinama a ne nacionalnosti. I dan danas me?u mojim najboljim drugovima su Admir, Hakija, Adis, Jasmin, Nermin, Ermin, Dailida, Ramo, Damir, Selma i da ne nabrajam.
S obzirom da ve? duži niz godina djelujem u kreativnim industrijama shvatio sam da želim da kroz pentaprizmu foto aparata zabilježim stare lijepe  obi?aje, stil života, tradiciju koja se prenosi sa koljena na koljeno.