Prihvaćenje preporuke na savjetu za saradnju sa NVO

Na tre?oj sjednici savjeta za saradnju opštine Bijelo Polje sa NVO organizacijama kojom je predsjedavao Abaz Dizdarevi?, predjsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje, na moju inicijativu  prihva?eno je više predloga.

  • Prije svega da se odobreni projekti na konkursu ne obajvulju u cjelini na web sajtu opštine kako bi se prije?ilo eventualno plagiranje, ve? da se samo objavi sinopsis projekta.
  • Da se finansijski i narativni izvještaji za odobrene projekte javno objave na sajtu opštine.
  • Po meni najvažnija preporuka koja je usovjena na sjednici odnosi se na uklju?ivanje predstavnika NVO da izvrše korekcije budžeta u saradnji sa komisijom za raspodjelu sredstava kako bi na taj na?in tih 20% umanjenih sredstava aplikanti ravnomjerno umanjili a da smanjenje sredstava ne uti?e na kvalitet projekta.