Dobri regionalni i komšijski odnosi su jedini i pravi put za našu državu

Konzistentna i iskrena me?unarodna saradnja, dobri regionalni i komšijski odnosi su jedini i pravi put za našu državu.

Naši gra?ani skoro svakom koraku mogu vidjeti koliko EU kroz donacije, finansijsku, logisti?ku i politi?ku podršku pomaže našoj državi, gra?anima, selima i gradovima…

*Svaki dalji komentar bio bi u pravcu kritika na ra?un politi?ara i njihovih li?nih i partijskih interesa.