MORAMO SAČUVATI NAŠE PRIVREDNIKE

Danima razmišljam, zbog ?ega nemamo razvijenu svijest da kupujemo doma?e proizvode. Nakon raznih analiza i opsežnih istraživanja jedan od zaklju?aka je cijena, doma?i proizvodi i usuge su malo skuplje od uvoznih, tako?e doma?i brendovi nemaju razvijen “brand awareness”. Posebno je poražavaju?a ?injenica da su naši, doma?i proizvodi nedovoljno zastupljeni i nedovoljno dobro pozicionirani u marketima. Sve ovo doprinosi da novac izlazi iz Crne Gore, umjesto da ostaje i da ja?amo našu privredu i ekonomiju.

Naša privreda je ina?e, ve? godinama u ozbiljnom problemu s obzirom na izazove sa kvalitetnom radnom snagom, nametima, nelojalnu konkurenciju i sivu ekonomiju. Važno je znati da privreda zapravo finansira penzije i ve?i dio državnog aparata. Moramo sa?uvati naše prirednike, a sve ih je manje i manje!