REVOLT POLJOPRIVREDNIKA OPRAVDAN, OVAKAV PROTEST JE OČEKIVAN.

NVO Multimedijal Montenegro (MMNE), koja ve? duže vrijeme prati stanje u poljoprivredi, uputila je saopštenje za javnost sa porukom da sto?ari i drugi poljoprivrednici, kao i svi ostali gra?ani ove zemlje imaju pravo na spontano javno okupljanje. U modernim EU zemljama ?lanicama ovi protesti znaju biti i radikalniji, pa su se dešavali i istovari ?ubriva ispred nadležnih opštinskih i državnih institucija.
Željko ?uki?, predsjenik NVO MMNE, istakao je da je situacija u poljoprivredi veoma kompleksna i da je ovo stanje nastalo iz tri klju?na razloga, a to su politi?ka neodgovornost u Parlamentu i “razvla?enje” glasanja za budžet koji je direktno povezan sa agro budžetom, zatim, oslabljena kupovna mo? gra?ana ali i nedovoljno razvijena svijest za kupovinu doma?ih proizvoda.
Realno je o?ekivati da ?e slede?i protesti poljoprivrednika biti ispred centrala politi?kih partija koje nijesu bile sposobne da više od pola godine dogovore i usvoje budžet u Parlamentu, kao i ispred velikih hotelskih kompleksa, ugostiteljskih objekata i trgova?kih lanaca, koji su neodgovorni i lišeni osje?aja za potrebe i probleme naših poljoprivrednika, i koji su isklu?ivo orijentisani na sopstveni profit, ucjenjuju?i sa niskim otkupnim cijenama i dugim rokovima pla?anja, da bi kasnije odre?ivali velike marže. Posebno žalosno i sramno je da su u ve?ini slu?ajeva doma?i proizvodi svjesno i nepravedno sklonjeni na manje pristupa?ne pozicije, dok su oni iz uvoza, industrijski, na udarnim pozicijama, iako svakodnevno slušamo njihove rasprave o dokazivanju patriotizma i rješavanju goru?ih ekonomskih problema.
Ministarstva poljoprivrede, ekonomije i finansija blokirana su upravo zbog politi?ke krize koja unaza?uje ekonomiju, poljoprivredu, investicije i druge sfere društvenog i politi?kog života u Crnoj Gori. Nije situacija u poljoprivredi bila sjajna ni u mandatama prethodnih vlada, ali svi smo o?ekivali više, brže i bolje od kako je, kako su govorili, “osvježilo”.
Budimo realni i sjetimo se doga?aja iz prošle godine, kada je nastala globalna panika uslijed COVID pandemije, kada su sve države prioritetno gledale svoje interese, kada su se marketi praznili a zavrtale slavine za izvoz i kada smo imali poteško?a da obezbijedimo uvoz osnovnih životnih namirnica. Tada smo se svi sjetili naših vrijednih poljoprivrednika i njihovog zna?aja i ?injenice da nam jedino oni mogu obezbijediti hranu. Me?utim, ?ini se da su to svi ve? zaboravili. Na ovu temu bih mogao da govorim danima, ali izgleda da nemam kome, jer je prisutan ozbiljan egoizam me?u odre?enim strukturama koje su zaposlene u nadležnim institucijama, jer oni žele da plasiraju samo svoje ideje ili da tu?e potpisuju svojim. Mi znamo i možemo, ALI NEMAMO.
Da rezimiram i zaklju?im. Tri su klju?na elementa kroz koje možemo kona?no da riješimo dugogodišnje probleme poljoprivrednika. A to su: podizanje svijesti gra?ana da kupuju doma?e proizvode, uspostavljanje sistema otkupa i plasmana doma?ih proizvoda, i tre?i element je stimulacija hotelijera, ugostitelja i trgovaca da favorizuju doma?e. Mi smo prije nekih mjesec dana Vladi, premijeru Zdravku Krivokapi?u, potpredsjeniku Dritanu Abazovi?u, ministrima Aleksandru Stijovi?u, Jakovu Milatovi?u, Milojku Spaji?u i ministarki Tamari Srzenti? poslali, konkretan dopis sa konkretnim predlozima kako možemo riješiti prva dva elementa o kojima sam govorio, ali po mom mišljenju, opravdano nijesmo dobili odgovor, jer je budžet usvojen tek prije par dana. Poljoprivrednici ne smiju zavistiti od politike, oni moraju na vrijeme imati obezbje?ene subvencije, novac za zasade, sto?nu hranu, gorivo i ostalo, a sve je to u me?uvremenu poskupjelo, dok su doma?i poljoprivredni proizvodi na istom cjenovnom nivou. Prisustvo i dostupnost doma?ih poljoprivrednih proizvoda je mala i nedovoljna, kupovna mo? gra?ana tako?e smanjena i pojavio se problem plasmana i pojavljivanja viškova doma?ih poljoprivrednih proizvoda. Poljoprivrednici imaju našu punu podršku i razumijemo njihovo opravdano pravo za revolt i protest. Mi smo samo u poslednjih 30 dana primili preko 30 poziva od strane poljoprivrednika koji nude svoje proizvode jer nemaju obezbije?enu prodaju za njih. Mislim da se uskoro mogu o?ekivati protesti ispred centrala hotelijerskih lanaca, ugostiteljskih objekata, trgova?kih lanaca, ali i politi?kih partija, koje su u najve?em dijelu dovele do ove situacije, a primarni razlog je svakako i kašnjenje u donošenju budžeta.