Multimedijalni projekti

Održana izložba i najavljena knjiga “Psihologija sela”

Mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik Želj­ko Đu­kić prek­si­noć je u Ga­le­ri­ji bje­lo­polj­skog Cen­tra za kul­tu­ru za svo­je su­gra­đa­ne pri­re­dio iz­lo­žbu fo­to­gra­fi­ja „Psi­ho­lo­gi­ja se­la”. Umjet­nik je na fo­to­gra­fi­ja­ma pri­ka­zao lje­po­tu i bo­gat­stva bje­lo­polj­skog ru­ral­nog pod­ruč­ja, i ka­ko je is­ta­kao, iz­lo­žba je sa­mo dio pro­jek­ta ko­jim že­li da vra­ti sta­ri sjaj se­li­ma i da po­zo­ve lju­de da se vra­te svom rod­nom mje­stu. – Pri­grad­ska na­se­lja i se­la u fo­ku­su su mo­je iz­lo­žbe, ko­ja je po­če­tak knji­ge fo­to­gra­fi­ja, ko­ja će po­slu­ži­ti kao do­ku­men­tar­ni pri­kaz tre­nut­nog sta­nja na cr­no­gor­skim se­li­ma. Ru­ral­na pod­ruč­ja na­še ze­mlje, po­seb­no sje­ve­ra, odi­šu lje­po­tom i pra­vi su dra­gulj. Taj bo­gat pri­rod­ni pro­stor iza­zi­va i ma­mi, ta­ko da za­i­sta ni­je­sam mo­gao da fo­to­gra­fi­jom ne za­bi­lje­žim te ne­vje­ro­vat­ne pri­zo­re, ko­ji odi­šu či­sto­tom i mi­rom – ka­zao je Đu­kić, do­da­ju­ći da je iz­lo­žio 20-ak fo­to­gra­fi­ja ko­je ima­ju dvi­je stra­ne. On je re­kao i da će ko­lek­ci­ju fo­to­gra­fi­ja do­pu­nja­va­ti i ar­hi­vi­ra­ti, ujed­no ana­li­zi­ra­ju­ći i pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­re­će na­rod, jer ka­ko je is­ta­kao „ži­vot na se­lu da­nas ni­je ide­a­lan”. Za go­di­nu da­na, pla­ni­ra ka­ko je za­klju­čio da ob­ja­vi na osno­vu ra­da na ovom pro­jek­tu knji­gu fo­to­gra­fi­ja. Iz­lo­žba „Psi­ho­lo­gi­ja se­la” ima spe­ci­fi­čan, mo­de­ran i mul­ti­me­di­jal­ni smi­sao i ka­rak­ter, is­ta­kao je aka­dem­ski sli­kar Dra­žen Ko­na­tar. – Sva­ka fo­to­gra­fi­ja pri­ka­zu­je onu do­bru, po­zitvnu stra­nu se­la i ži­vo­ta lju­di, ali fi­zič­kim okre­ta­njem fo­to­gra­fi­je uvi­đa­mo i onaj te­ži i su­ro­vi­ji pri­kaz ži­vo­ta u ru­ral­nim pod­ruč­ji­ma. Želj­ko nam je ovom iz­lo­žbom pru­žio pri­li­ku da se iz­no­va di­vi­mo lje­po­ti Cr­ne Go­re i nje­nih se­la – ka­zao je Ko­na­tar, če­sti­ta­ju­ći Đu­ki­ću na uspje­šnoj iz­lo­žbi.Mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik Želj­ko Đu­kić prek­si­noć je u Ga­le­ri­ji bje­lo­polj­skog Cen­tra za kul­tu­ru za svo­je su­gra­đa­ne pri­re­dio iz­lo­žbu fo­to­gra­fi­ja „Psi­ho­lo­gi­ja se­la”. Umjet­nik je na fo­to­gra­fi­ja­ma pri­ka­zao lje­po­tu i bo­gat­stva bje­lo­polj­skog ru­ral­nog pod­ruč­ja, i ka­ko je is­ta­kao, iz­lo­žba je sa­mo dio pro­jek­ta ko­jim že­li da vra­ti sta­ri sjaj se­li­ma i da po­zo­ve lju­de da se vra­te svom rod­nom mje­stu. – Pri­grad­ska na­se­lja i se­la u fo­ku­su su mo­je iz­lo­žbe, ko­ja je po­če­tak knji­ge fo­to­gra­fi­ja, ko­ja će po­slu­ži­ti kao do­ku­men­tar­ni pri­kaz tre­nut­nog sta­nja na cr­no­gor­skim se­li­ma. Ru­ral­na pod­ruč­ja na­še ze­mlje, po­seb­no sje­ve­ra, odi­šu lje­po­tom i pra­vi su dra­gulj. Taj bo­gat pri­rod­ni pro­stor iza­zi­va i ma­mi, ta­ko da za­i­sta ni­je­sam mo­gao da fo­to­gra­fi­jom ne za­bi­lje­žim te ne­vje­ro­vat­ne pri­zo­re, ko­ji odi­šu či­sto­tom i mi­rom – ka­zao je Đu­kić, do­da­ju­ći da je iz­lo­žio 20-ak fo­to­gra­fi­ja ko­je ima­ju dvi­je stra­ne. On je re­kao i da će ko­lek­ci­ju fo­to­gra­fi­ja do­pu­nja­va­ti i ar­hi­vi­ra­ti, ujed­no ana­li­zi­ra­ju­ći i pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­re­će na­rod, jer ka­ko je is­ta­kao „ži­vot na se­lu da­nas ni­je ide­a­lan”. Za go­di­nu da­na, pla­ni­ra ka­ko je za­klju­čio da ob­ja­vi na osno­vu ra­da na ovom pro­jek­tu knji­gu fo­to­gra­fi­ja. Iz­lo­žba „Psi­ho­lo­gi­ja se­la” ima spe­ci­fi­čan, mo­de­ran i mul­ti­me­di­jal­ni smi­sao i ka­rak­ter, is­ta­kao je aka­dem­ski sli­kar Dra­žen Ko­na­tar. – Sva­ka fo­to­gra­fi­ja pri­ka­zu­je onu do­bru, po­zitvnu stra­nu se­la i ži­vo­ta lju­di, ali fi­zič­kim okre­ta­njem fo­to­gra­fi­je uvi­đa­mo i onaj te­ži i su­ro­vi­ji pri­kaz ži­vo­ta u ru­ral­nim pod­ruč­ji­ma. Želj­ko nam je ovom iz­lo­žbom pru­žio pri­li­ku da se iz­no­va di­vi­mo lje­po­ti Cr­ne Go­re i nje­nih se­la – ka­zao je Ko­na­tar, če­sti­ta­ju­ći Đu­ki­ću na uspje­šnoj iz­lo­žbi.

LIGHT PAINTING U ULICI SLOBODE:

Inspirisan novogodišnjim ukrašavanjem bjelopoljskog trga, NVO aktivista i multimedijalni umjetnik Željko Đukić je upotrebom napredne fotografske tehnike “Light Painting”

napravio nekoliko fotografija koje, kako kaže, daje na poklon svim građanima Bijelog Polja.

 

 

 

Portal CDM:

————————————————————————————————————————————————

Zeljko DjukicSocijalni Experiment:

Na glavnoj ulici u centru Bijelog Polja postavio sa instalaciju sa kojom sam želio da sprovedem socijalni eksperiment kako bi zagolicao maštu Bijelopoljaca, a sa druge strane skrenuo pažnju na značaj interneta, njegove prednosti i mane.

 

Portal Kodex

—————————————————————————————————————————————————————————–

 

FVU.PHOTO.FITNESS.2017:

Od poneđeljka popodne, 21. avgusta u Klubu kulture Soba, u Bokeškoj ulici broj 8. u Podgorici. Postavku čine 24 rada naših studenata nastalih tokom rada na grupi predmeta Fotografija. Koncept i namjera izložbe je praktična provjera fotografske kondicije stečene i održavane u protekla četiri semestra a motivi na fotografijama su autorske reakcije studenata na postavljene zadatke u različitim modulima praktičnog dijela nastave. Lijepu ili dobru fotografiju nije moguće objektivno ocijeniti ali je moguće prepoznati njenu vizuelnu i kontekstualnu vrijednost i predati je na čitanje oku posmatrača u kome je, kažu stari Grci, ljepota.

Plakat izložbe

Zeljko Djukic

Fotografija koja je izložena